...
Zaznacz stronę

Polityka przetwarzania danych

W sprawie ochrony Państwa danych osobowych możesz zwrócić się do nas za pośrednictwem poczty e-mail:
buskar1@orange.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy: ul. Poznańska 86, 62-080 Tarnowo Podgórne. Państwa dane uzyskane przez firmę BUSKAR, w tym za pośrednictwem niniejszej poczty elektronicznej będą przetwarzane (w zależności od kontekstu komunikatu) w celu:

1.udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,

2. należytego wykonania umowy lub zlecenia,

3. przygotowania oferty,

4. podjęcia innych działań na Państwa żądanie oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przetwarzanych w cel i na podstawie wskazanej wyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Firma BUSKAR przestanie przetwarzać Państwa dane oraz poinformuje o tym inne podmioty, którym dane udostępnił w ramach niezbędności realizacji wskazanego celu, chyba że będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do należytego wykonania umowy lub zlecenia, ewentualnego ustalenia roszczenia lub obrony roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda zostanie wycofana lub do czasu jej zdezaktualizowania. Dane przetwarzane w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie oraz zawarciem umowy/zleceniem będą przetwarzane przez okres obwiązywania umowy/zlecenia oraz okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy/zlecenia. Z zastrzeżeniem, że dzień zakończenia przetwarzania Państwa danych wyznaczony jest na koniec roku kalendarzowego, w którym termin roszczenia wygasa. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące z firmą BUSKAR w realizacji celu oraz z mocy prawa podmioty publiczne w zakresie określonym przez przepisy prawa. Zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119) przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych; sprostowania (poprawienia) swoich danych; usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe prawa można realizować za pośrednictwem administratora danych. Podanie danych (w zależności od kontekstu komunikatu) jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz zawarcia umowy/zlecenia lub wykonania innego określonego przez Państwa lub wspólnie z firmą BUSKAR celu. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.